Liczba ogłoszeń: 2058
 
PAKIET UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH – COMPENSA 5 dla AUTO RHC
 
Przedmiot ubezpieczenia pakietowego
1.    Ubezpieczeniem pakietowym mogą być objęte samochody osobowe, inne pojazdy wykonane przez adaptację samochodu osobowego, pojazdy wyprodukowane w karoseriach samochodów osobowych jako pojazdy typu VAN niezależnie od sposobu zarejestrowania pojazdu, należące do marek producentów pojazdów określonych w pkt 2 i spełniające jeden z następujących warunków:
    a) pojazdy fabrycznie nowe sprzedawane w autoryzowanych sieciach dealerskich na terenie kraju,
    b) pojazdy w okresie eksploatacji do lat 5 pochodzące z autoryzowanych sieci dealerskich na terenie kraju, przejmowane od dotychczasowego ubezpieczyciela,
    c) pojazdy w okresie eksploatacji do lat 5, inne niż w pkt 1b, przejmowane od dotychczasowego ubezpieczyciela, jeżeli były objęte ubezpieczeniem autocasco minimum przez ostatni rok.
Przykładowo dla umów ubezpieczeń zawieranych w roku 2008 okres eksploatacji do lat 5 oznacza rozpoczęcie eksploatacji pojazdu w roku 2004 oraz latach następnych.
2.    Ubezpieczenia pakietowe mają zastosowanie wobec pojazdów należących do poniższych marek producentów pojazdów:


 • AUDI
 • BMW
 • CHEVROLET (bez USA)
 • CITROËN
 • FORD (bez USA)
 • HONDA
 • HYUNDAI
 • KIA
 • LEXUS
 • MAZDA
 • MERCEDES-BENZ
 • NISSAN
 • OPEL
 • PEUGEOT
 • RENAULT
 • SEAT
 • SUZUKI
 • TOYOTA
 • VOLKSWAGEN
 • VOLVO

Zakres ochrony w ubezpieczeniu pakietowym

Pakiet ubezpieczeń obejmuje:
1.    Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (ubezpieczenie OC) – zwierane na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 ze zm.). Suma gwarancyjna ubezpieczenia OC stanowi dwukrotność minimalnej sumy gwarancyjnej określonej w ustawie.
2.    Ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty autocasco w wariancie BAZA (ubezpieczenie AC BAZA) – zawierane na podstawie obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa komunikacja oraz postanowień dodatkowych (aneks do umowy ubezpieczenia AC BAZA), które obejmują:
    a) włączenie do zakresu odpowiedzialności szkód polegających na uszkodzeniu albo zniszczeniu pojazdu lub jego części trwale zamontowanych powstałych na skutek powodzi, zatopienia lub zalania,
    b) zniesienie udziału własnego w szkodzie,
    c) zniesienie potrąceń z tytułu amortyzacji części zamiennych,
    d) zniesienie zmniejszenia sumy ubezpieczenia o kwotę wypłaconych odszkodowań (nieredukcyjna suma ubezpieczenia).
3.    Ubezpieczenie pomocy assistance w wariancie BAZA (ubezpieczenie ASS BAZA) – zawierane na podstawie obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa komunikacja.         
 
Certyfikat ubezpieczenia Zielona Karta wydawany jest nieodpłatnie do ubezpieczenia OC na życzenie Ubezpieczającego.
 
Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne
Dodatkowo, poza ceną pakietu, możliwe jest zawarcie na podstawie obowiązujących ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów – Compensa komunikacja umów innych ubezpieczeń komunikacyjnych, nie objętych pakietem:
1.    ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu (ubezpieczenie NNW),
2.    ubezpieczenia pomocy assistance w wariancie TOP.
 
Zawieranie ubezpieczenia pakietowego, dokumenty ubezpieczenia
1.    Obowiązuje procedura zawarcia ubezpieczenia zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia pojazdów – Compensa komunikacja oraz instrukcją zawierania ubezpieczeń komunikacyjnych z uwzględnieniem odmiennego sposobu obliczenia składki za pakiet ubezpieczeń.
2.    Odstępuje się od dokonywania dokumentacji zdjęciowej pojazdów nowych fabrycznie oraz przejmowanych od dotychczasowego ubezpieczyciela, które dotychczas były ubezpieczane w ramach pakietu dealerskiego i posiadają ciągłość ubezpieczenia autocasco.
3.    Ubezpieczenia zawierane są na drukach Compensa TU S.A. VIG stosowanych w ubezpieczeniach indywidualnych (obecnie druki typu 22007).
4.    Dla celu rejestracji umów ubezpieczeń w miejscu na górnym marginesie polisy i wniosku należy bezwzględnie odnotować nazwę pakietu: „PAKIET C5”.
 
Składka za ubezpieczenia pakietowe
1.    Stawki za ubezpieczenie pakietowe określone są w procencie sumy ubezpieczenia pojazdu i dotyczą rocznego okresu ubezpieczenia.
2.    Składkę za ubezpieczenie pakietowe oblicza się jako iloczyn sumy ubezpieczenia pojazdu i stawki wyrażonej w procencie.
3.    Składka płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub w dwóch ratach półrocznych przy czym pierwsza rata składki płatna jest w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Sposób podziału składki na raty oraz zaokrąglania składki pozostaje identyczny z określonym w taryfach składek ubezpieczeń komunikacyjnych.
4.    Wysokość stawki za ubezpieczenie pakietowe uzależniona jest od:
    a) rodzaju ubezpieczającego i posiadanych uprawnień ubezpieczającego (osoby fizyczne) do zniżki składki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia autocasco (grupa taryfowa),
    b) pojemności skokowej silnika pojazdu lub typu pojazdu,
    c) strefy regionalnej taryfy właściwej dla miejsca zarejestrowania pojazdu.
 
Aby uzyskać więcej infomacji dotyczących ubezpieczenia prosimy o kontakt z Centralą.
www.progressframework.com